Regulamin Rodzinnego Rajdu Rowerowego 2014 w Tłuszczu

I. Cel imprezy: popularyzacja aktywnej formy spędzania wolnego czasu, jaką jest jazda na rowerze oraz integracja mieszkańców poprzez udział we wspólnym ognisku i pikniku sportowym dla całych rodzin.

II. Nazwa imprezy: V Rodzinny Rajd Rowerowy.

III. Organizator: Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju, ul. Powstańców 9, 05-240 Tłuszcz, współpraca: Nieformalna Grupa Młodzieży „Beaver Zone”.
Osoba kontaktowa: Monika Godlewska, tel. 518-891-423.

IV. Warunki uczestnictwa.

1. Rajd ma charakter otwarty, o ograniczonej liczbie uczestników.

2. W Rajdzie planuje się udział około 200 osób.

3. O potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Przed Rajdem należy zadbać o  stan techniczny swojego roweru.

5. Osoby mające ukończone 14 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie. Osoby poniżej 14 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.

6. Uczestnik zobowiązany jest podpisać deklarację uczestnictwa w rajdzie i wpisać się na listę startową z podaniem: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia, oraz zapoznać się z regulaminem rajdu.

7. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własny koszt i odpowiedzialność. Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

8. Uczestnictwo w rajdzie należy zgłosić poprzez wypełnienie karty zgłoszenia (do pobranie na stronie www.roweremprzezrownine.pl lub można ją otrzymać bezpośrednio w dniu imprezy) oraz oddanie jej podpisanej własnoręcznie w punkcie Rejestracji na Ogródku Jordanowskim w dniu 23 sierpnia 2014 r. w godzinach od 13.00 do 13.45.

V. Zobowiązania uczestników

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

1. Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu.

2. Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.

3. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez nieletnich uczestników rajdu.

4. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.

6. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie.

7. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.

8. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15.

9. Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalne jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.

10. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

11. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią na parkingu, łące lub polanie.

12. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy pojedynczych zabudowań.

13. Przed wyruszeniem należy omówić trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia, zaplanować bezpieczne miejsca postoju na odpoczynek i posiłek.

14. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu.

16. Rajd prowadzą osoby wyznaczone przez organizatora. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są przestrzegać Regulaminu Rajdu i poleceń prowadzących Rajd.

VI. Informacje dodatkowe:

1. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników.

3. Długość trasy ok. 20 km.

4.Termin rajdu: 23 sierpnia 2014 r. – rejestracja od godz. 13.00, start rajdu: godz. 14.00.

VII. Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe zawodników tylko dla celów Rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim. Zawodnik zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów rajdu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

3. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

4. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

5. Każdy uczestnik rajdu od organizatora otrzyma identyfikator.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>